ภาวะชักจากไข้สูง (Febrile convulsion)

  เป็นภาวะที่ชักในขณะที่มีไข้ โดยสาเหตุมิได้เกิดจากการติดเชื้อทางระบบประสาท หรือเคยเป็นโรคลมชักมาก่อน ภาวะนี้พบบ่อยในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 15 ปี ส่วนใหญ่เด็กมักปกติดี ก่อนมีไข้ชัก และเมื่อหยุดชักแล้ว แต่ปัญหาสำคัญคือ มักมีการชักซ้ำเมื่อมีไข้ต่อมาได้ถึงร้อยละ 30 ในเด็กที่ชัก เพราะไข้เหล่านี้มีประวัติในครอบครัวสูงถึงร้อยละ 50 และมีประวัติในบิดา-มารดาถึงร้อยละ 10 ดังนั้นพันธุกรรมจึงมีบทบาทสำคัญต่อภาวะไข้ชัก

 

หน่วยงาน

Copyright