รู้ รับ ปรับ เข้าใจอยู่อย่างไรให้เป็นสุข

 

การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความมีชีวิตชีวา การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง ยิ่งทุกวันนี้มีระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น มีการดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้ผู้คนมีอายุยืนยาวมากกว่าเดิม ส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมวัยเยาว์สู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุ"

 

หน่วยงาน

Copyright