ด้วยสำนักการแพทย์จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ ๑ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ ๑ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๑ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ 

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com