ฝ่ายงบประมาณการเงินและการบัญชี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง

     - เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี 

   วุฒิการศึกษาไม่ต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางด้านการบัญชี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายระเอียดได้ที่ คุณปุญญิศา ฝ่ายงบประมาณการเงินและการบัญชี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์  0-2326-9995 ต่อ 242

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com