วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

     โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ LKB IC Basic Day ๒๐๑๘ รุ่นที่ ๑ และ ๒ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธี ณ ตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com