วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

              โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิสิษฐ์ ธรรมโรจน์ และคณะ เป็นวิทยากร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ณ ตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com