วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

             โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๓ มีการคัดกรองภาวะสุขภาพ บรรยายเรื่องการออกำลังกายเพื่อลดความอ้วน โดยพญ.เชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์ กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะสุขภาพ และกิจกรรมเรื่อง Healthy food and shopping โดยอาจารย์ศิรดา กลิ่นชื่น ณ ตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิสิษฐ์ ธรรมโรจน์ และคณะ เป็นวิทยากร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ณ ตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com