วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๓ โดยมีกิจกรรมดังนี้

          - กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ
          - กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้เรื่องทันตกรรมในผู้สูงอายุ โภชนาการ และการใช้ยา
ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

         วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๒ โดยมีกิจกรรมดังนี้
         - กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ
         - บรรยาย"หลักการออกกำลังการ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม" โดยพญ.เชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์
         - บรรยาย"พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค NCDs" โดยพญ.พลอยกาญจน์ อาภานุทัต
         - วิธีการออกกำลังกาย พิชิตโรค พิชิตอ้วน โดยอ.ลัชนา สุระรัตน์ชัย
ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com