วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๕ มีการคัดกรองภาวะสุขภาพ ได้รับเกียรติจากอารจารย์สง่า ดามาพงษ์ บรรยายเรื่อง บทเรียนที่ได้รับปรับสู่อนาคตที่ยั่งยืน และมีแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ และค้นหาบุคคลต้นแบบ โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีปิด ณ ตึกอำนวยการชั้น ๓ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com