วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๔ โดยมีกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ
- กิจกรรมกลุ่มค้นหาบุคคลต้นแบบ
โดยมีนายแพทย์เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม เป็นประธานในพิธีปิด และมอบของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๓ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ
- กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้เรื่องทันตกรรมในผู้สูงอายุ โภชนาการ และการใช้ยา
ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ครั้งที่ ๒ โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ
- บรรยาย"หลักการออกกำลังการ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม" โดยพญ.เชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์
- บรรยาย"พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค NCDs" โดยพญ.พลอยกาญจน์ อาภานุทัต
- วิธีการออกกำลังกาย พิชิตโรค พิชิตอ้วน โดยอ.ลัชนา สุระรัตน์ชัย
ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com