วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ปีนี้ รพล.รพส.รพว.รพค. ขุนพลตะวันออก Blue บูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
ในงานได้รับเกียรติจากนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิด โดยมีผู้บริหารสำนักการแพทย์นำโดยนายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และบุคลากร เข้าร่วมเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร โดยยึดหลักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com