จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑๒ ม.ค. ๖๑) 15 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒) (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๒ ม.ค. ๖๑) 12 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๑๐ ม.ค. ๖๑) 10 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
คัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (๘ ม.ค. ๖๑) 08 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรคและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (๕ ม.ค. ๖๑) 05 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๔ ม.ค. ๖๑) 04 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔ ม.ค. ๖๑) 04 มกราคม 2561
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๗ รายการ (๓ ม.ค. ๖๑) 03 มกราคม 2561
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๘ ธ.ค. ๖๐) 28 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๘ ธ.ค. ๖๐) 28 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒) (๒๒ ธ.ค. ๖๐) 22 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๒ ธ.ค. ๖๐) 22 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๒๑ ธ.ค. ๖๐) 21 ธันวาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๘ ธ.ค. ๖๐) 08 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ธ.ค. ๖๐) 06 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ธ.ค. ๖๐) 06 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ ธ.ค. ๖๐) 06 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ธ.ค. ๖๐) 01 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ธ.ค. ๖๐) 01 ธันวาคม 2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ (๓๐ พ.ย. ๖๐) 30 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๓) (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒) (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือและราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง และราคากลาง จำนวน ๒ เครื่อง (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๙ พ.ย. ๖๐) 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ย. ๖๐) 28 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ พ.ย. ๖๐) 28 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๖ รายการ (๒๗ พ.ย. ๖๐) 27 พฤศจิกายน 2560
การคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ (๒๔ พ.ย. ๖๐) 24 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๓ พ.ย. ๖๐) 23 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน (๒๒ พ.ย. ๖๐) 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (๒๒ พ.ย. ๖๐) 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน ๒ คัน (๒๒ พ.ย. ๖๐) 22 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒) (๒๑ พ.ย. ๖๐) 21 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๑ พ.ย. ๖๐) 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่องจำนวน ๒ เครื่อง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือจำนวน ๑ เครื่อง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้วจำนวน ๔ เครื่อง (๒๐ พ.ย. ๖๐) 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 18 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเตียงสำหรับตรวจและทำหัตถการกลุ่มโรคกระดูกและข้อจำนวน ๑ เตียง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือจำนวน ๑ เครื่อง (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้วจำนวน ๔ เครื่อง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในเครื่อง จำนวน ๒ เครื่อง (๑๗ พ.ย. ๖๐) 17 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ (๑๖ พ.ย. ๖๐) 16 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง (๑๖ พ.ย.๖๐) 16 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒) (๑๓ พ.ย. ๖๐) 13 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๓ พ.ย. ๖๐) 13 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓๒ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒) (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒) (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๗ พ.ย. ๖๐) 07 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔) (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๖ พ.ย. ๖๐) 06 พฤศจิกายน 2560
คัดเลือกซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (๒ พ.ย. ๖๐) 02 พฤศจิกายน 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ (๑ พ.ย. ๖๐) 01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค. ๖๐) 31 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑ ต.ค. ๖๐) 31 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๓๐ ต.ค. ๖๐) 30 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๗ ต.ค. ๖๐) 27 ตุลาคม 2560
จััดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๘ รายการ (๒๕ ต.ค. ๖๐) 25 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ต.ค. ๖๐) 19 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2560
คัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ( ๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
คัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ ต.ค. ๖๐) 16 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓) (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒) (๑๒ ต.ค. ๖๐) 12 ตุลาคม 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑๖ รายการ (๑๐ ต.ค. ๖๐) 10 ตุลาคม 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๗ รายการ (๑๐ ต.ค. ๖๐) 10 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๘ รายการ (๒ ต.ค. ๖๐) 03 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒) (๒ ต.ค. ๖๐) 02 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒ ต.ค. ๖๐) 02 ตุลาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒ ต.ค. ๖๐) 02 ตุลาคม 2560
จัดซื้อน้ำยาชันสูตรโรค จำนวน ๑ รายการ (๑๘ ก.ย. ๖๐) 22 กันยายน 2560
สัญญาจะซื้อจะขายยาตามระบบ VMI (สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กับองค์การเภสัชกรรม) จำนวน ๗๕ รายการ (๒๑ ส.ค. ๖๐) 21 สิงหาคม 2560
จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (๑๘ ส.ค. ๖๐) 18 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๗ ส.ค. ๖๐) 17 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๑ ส.ค. ๖๐) 17 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๑๐ ส.ค. ๖๐) 11 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๔ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ(๓) (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ(๒) (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ(๒) (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑ ส.ค. ๖๐) 07 สิงหาคม 2560
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) เครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ ๑ ชุด (ครั้งที่๒) (๓๑ ก.ค. ๖๐) 31 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๐ ก.ค. ๖๐) 20 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๒) (๑๙ ก.ค. ๖๐) 19 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๙ ก.ค. ๖๐) 19 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๒ ก.ค. ๖๐) 12 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๒ ก.ค. ๖๐) 12 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๓ ก.ค. ๖๐) 04 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๓ ก.ค. ๖๐) 04 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๓๐ มิ.ย. ๖๐) 04 กรกฎาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๗ มิ.ย. ๖๐) 13 มิถุนายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๗ มิ.ย. ๖๐) 13 มิถุนายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๓๐ พ.ค. ๖๐) 06 มิถุนายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๕ พ.ค. ๖๐) 08 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๕ พ.ค. ๖๐) 08 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๒๘ เม.ย. ๖๐) 01 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๔) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๓) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๒) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ(๑) (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๖ เม.ย. ๖๐) 28 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (๑๐ เม.ย. ๖๐) 19 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ (๑๐ เม.ย. ๖๐) 19 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๓๑ มี.ค. ๖๐) 04 เมษายน 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๐ มี.ค. ๖๐) 22 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑๕ มี.ค. ๖๐) 15 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๓ มี.ค. ๖๐) 15 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๗ มี.ค. ๖๐) 08 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๒๘ ก.พ. ๖๐) 01 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๘ ก.พ. ๖๐) 01 มีนาคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ(๑) (๒๒ ก.พ. ๖๐) 22 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๒๒ ก.พ. ๖๐) 22 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๒ ก.พ. ๖๐) 22 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (๑๐ ก.พ. ๖๐) 14 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบบเร่งด่วน ๒ ประตู พร้อมอบแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง (๗ ก.พ. ๖๐) 07 กุมภาพันธ์ 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารการประมูลฯ เครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบบเร่งด่วน ๒ ประตู พร้อมอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง (๗ ก.พ. ๖๐) 07 กุมภาพันธ์ 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๓๐ ม.ค. ๖๐) 31 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๓๐ ม.ค. ๖๐) 30 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๒๗ ม.ค. ๖๐) 30 มกราคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน ๑ ชุด (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน ๑ ชุด (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการจัดซื้อจัดจ้างฯรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพฯจำนวน ๑ คัน (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประมูลซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพฯ จำนวน ๑ คัน (๒๗ ม.ค. ๖๐) 27 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๓ ม.ค. ๖๐) 23 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๐ ม.ค. ๖๐) 23 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๐ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๙ ม.ค. ๖๐) 20 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๓ ม.ค. ๖๐) 16 มกราคม 2560
จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ (๙ ม.ค. ๖๐) 11 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๓) (๔ ม.ค. ๖๐) 05 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒) (๔ ม.ค. ๖๐) 05 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑) (๔ ม.ค. ๖๐) 05 มกราคม 2560
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๒๐ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๒๐ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๙ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๙ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๑๙ ธ.ค. ๕๙) 20 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๗ รายการ (๗ ธ.ค. ๕๙) 07 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๗ ธ.ค. ๕๙) 07 ธันวาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๖ รายการ (๒๘ พ.ย. ๕๙) 28 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ (๒๑ พ.ย. ๕๙) 21 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ (๑๐ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ (๑๐ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๘ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๘ พ.ย. ๕๙) 10 พฤศจิกายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๒๖ ต.ค.๕๙) 26 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ(๑) (๑๓ ต.ค.๕๙) 18 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๓ ต.ค.๕๙) 14 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ(๑) (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๒ รายการ (๑๑ ต.ค.๕๙) 12 ตุลาคม 2559
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 27 กันยายน 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 27 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน ๙ รายการ (๒๖ ก.ย.๕๙) 26 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ (26 ก.ย.59) 26 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (26 ก.ย.59) 26 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (19 ก.ย.59) 19 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 6 รายการ (19 ก.ย.59) 19 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (12 ก.ย.59) 15 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 12 รายการ (12 ก.ย.59) 15 กันยายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (7 ก.ย.59) 07 กันยายน 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัต จำนวน 2 เครื่อง 02 กันยายน 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อออกซิเจนเหลว 30 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ (24 ส.ค.59) 24 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (22 ส.ค.59) 22 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง จ้างทำซองใส่ฟิล์มเอกซเรย์ จำนวน 1 รายการ 22 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบระบบน้ำร้อน น้ำเย็นและน้ำธรรมดา พร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง 22 สิงหาคม 2559
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 19 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (17 ส.ค.59) 18 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ (15 ส.ค.59) 15 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ (5 ส.ค.59) 08 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (5 ส.ค.59) 08 สิงหาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (3 ส.ค.59) 23 กรกฎาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ (4 ก.ค.59) 05 กรกฎาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (4 ก.ค.59) 05 กรกฎาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 6 รายการ (24มิ.ย.59) 29 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ (16มิ.ย.59) 16 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ (16มิ.ย.59) 16 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ (16มิ.ย.59) 16 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ (15มิ.ย.59) 15 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 09 มิถุนายน 2559
จัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ 30 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ 30 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ 25 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 24 พฤษภาคม 2559
จัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ 24 พฤษภาคม 2559
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ 8 รายการครั้งที่ 2 (18 มี.ค. 58) 18 มีนาคม 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณท์คอมพิวเตอร์ 8 รายการครั้งที่ 2 (18 มี.ค. 58) 18 มีนาคม 2558
เอกสารแสดงราคากลางชุดกล้องส่องตรวจตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดรายละเอียดภาพสูง (11 มี.ค. 58) 25 กุมภาพันธ์ 2558
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารฯ (25 ก.พ. 58) 25 กุมภาพันธ์ 2558
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อยา จำนวน 106 รายการ) (11 ก.พ.58) 11 กุมภาพันธ์ 2558
จัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ (๑๗ ต.ค. ๖๐) 17 ตุลาคม 2549
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com