จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อจัดจ้างซึ้งมิใช่งานก่อสร้างตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจ้างจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com