วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ขอขอบพระคุณ คุณนั่งใหม่ แซ่เอี๊ยม บจก.เอส อาร์ ที พลาสติก บริจาคเงินสด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ผู้บริจาค ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกๆ ท่านด้วยเทอญ
 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com