Professional Collaboration

ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์

       ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ : Professional Collaboration ด้วยการเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบมืออาชีพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (22 มี.ค. 2517) จึงจัดงานภายใต้ชื่อ “ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ : Professional Collaboration” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง กิจกรรมภายในงาน มอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น ส่วนราชการที่สร้างชื่อเสียง และจิตอาสาดีเด่น พบกับ เสวนา “Bangkok Seamless Health Care : Professional Collaboration” และเสวนา “การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

      สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2517 ดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค บริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการศึกษา ฝึกอบรม งานวิจัย งานพัฒนาทางวิชาการแพทย์และการพยาบาล โดยมีศูนย์ ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) รักษาเฉพาะทาง ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐานการบริการชั้นนำ

       ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น สำนักการแพทย์ มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้การดูแลพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่ระดับสากล พัฒนาระบบบริการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด และพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด และยังคงก้าวหน้าพัฒนาต่อไป ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลรอบด้าน

      ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินฯ โดยจัดหน่วยปฏิบัติการระดับ Advance เพิ่มในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต ลดภาวะทุพลภาพ จากกรณีวิกฤตฉุกเฉิน

      ด้านวิชาการและการศึกษา มีศูนย์วิจัยและแพทยศาสตรศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีการผลิตบัณฑิตแพทย์ ผ่านโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง

      ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ภายใต้ชื่อ Bangkok Green and Clean Hospital Plus และในอนาคตจะมีการต่อยอดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค เรื่องอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล

      ด้านผู้สูงอายุ มีการต่อยอดการดูแลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือกับ JICA ดำเนินโครงการ S-TOP เป็นการดูแลผู้ป่วยในระยะกึ่งกลาง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดำรงชีวิตได้มากที่สุด จัดตั้ง "คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ" โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ในการพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมิน และโครงการ "กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง" ดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย ไตรภาคี จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุร่วมกันกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

 

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com