บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

แนวคิด
การออกแบบคอกกั้นขยะแบบพับได้ยึดติดกับที่นำมาวางในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร ทดแทนคอกกั้นขยะแบบเดิม หรือติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสม เพื่อความสวยงามของพื้นที่ในช่วงไม่ใช้งาน สร้างความสะดวกให้ประชาชนสัญจรทางเท้า ป้องกันการกระจัดกระจายของขยะ และน้ำขยะไหลนอง รวมถึงจะเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม

 • การออกแบบ ลักษณะทึบ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1-1.5 เมตร สูง 0.6 – 0.8 เมตร และมีช่องระบายน้ำที่สามารถเปิดปิดได้
 • ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
 • สามารถพับเก็บ และยึดติดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย 

ขั้นตอนการสมัคร

 • เปิดรับยื่นใบสมัคร วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
 • วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยสแกน QR Code หรือ จาก  website: www.irpc.co.th หรือ www.bangkok.go.th/environment
 • เอกสารประกอบใบสมัคร
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

การส่งผลงาน

 • ออกแบบผลงานเป็นภาพร่างด้วยการวาดด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสร้างเป็นโมเดล
 • เป็นแบบ/ภาพฉาย บอกลักษณะ / รูปทรงของชิ้นงานในมุมมองต่างๆ (Oblique/Isometric) พร้อมระบุขนาด/มาตราส่วน
 • แสดงภาพผลงาน พร้อมจัดวางในพื้นที่เสมือนจริง จินตนาการของผู้ออกแบบ (Perspective)
 • ส่งผลงานการออกแบบ พร้อมการนำเสนอ อธิบาย แนวคิด ในการออกแบบ และวิธีการในการใช้งานให้ชัดเจน พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับ ได้ตามช่องทาง ดังนี้
  • ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 mb)
  • ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง โดยพิมพ์แบบในกระดาษขนาด A3 ขึ้นไป พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ CD/DVD โดยระบุชื่อ ผลงาน  ชื่อผู้  ประกวด หน้ากล่องให้ชัดเจน ได้ที่
   ส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10
   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ผลงานที่ออกแบบจะต้องสามารถนำมาผลิตใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-765-7900

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com