วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
          นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ เลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในสำนักการแพทย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com