วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
           กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๕ ณ โรงเรียนมาเรียลัย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com