วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

       โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร นำทีมโดยนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้ 
1. อาจารย์ศุภรัตน์ ไก่ฟ้า หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ
2. แพทย์หญิงขวัญพจน์ สดใส ผู้เยี่ยมสำรวจ
3. อาจารย์สุภาเพ็ญ ศรีสดใส ผู้เยี่ยมสำรวจ
4. อาจารย์วริศรา ใจคำปัน ผู้เยี่ยมสำรวจ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง ๔ ท่าน ที่ช่วยชี้แนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาต่อไป

 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com