โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง (๒๗ เม.ย. ๖๑)
 

          

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
              กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงศุภรณี ขาววิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานฯ และคณะ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีกิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพ ซักประวัติ การตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ณ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com