วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
             กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงศุภรณี ขาววิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการ ดูแลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจ มีกิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพ ซักประวัติ และให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ และภาวะความดันโลหิตสูงโดยพยาบาลวิชาชีพ การตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ จ่ายยาโดยเภสัชกร รวมถึงการติดตามการให้ยาต่อเนื่อง ณ ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 
 

Copyright © 2015 LadkrabangHospital . All Right Reserv              E-Mail : bmalkb.hospital@gmail.com